Tiên tích Đức hậu tầm Long – chân lý của Phong Thủy Đạo

Cái học của khoa Địa Lý với Đạo Trời, Người là tương ứng . Người cần xem đất , Trời cần xem người; Người cần chọn được đất tốt , ngược lại đất cũng kén người dùng. Biết được điều đó là đạt tới chân lý của Đạo vậy! Đất có ba loại đẳng cấp, người được đất cũng chia làm ba loại tầng lớp.

amduong Tiên tích Đức hậu tầm Long   chân lý của Phong Thủy Đạo

Đất loại thượng đẳng : Trên ứng Tinh Tượng, dưới bày trận thế .Tự nhiên do trời tạo ra, nào cần đến một hào ly sức người đâu. Như thế chẳng phải Thánh Hiền, Hào Kiệt, Con Hiếu, Tôi Trung, hoặc người tích dày âm đức thì hỏi làm sao có được đất ấy !

Đất thuộc loại trung : Là bát quái sinh thành , bên trong có ảnh tượng biến hóa, phối hợp ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ tất cả tạo thành một đoàn khí tốt . Bởi vậy không phải là bậc Lão Thành Trung Hậu , Suốt Đời Làm Thiện, Giữ Tròn Tám Đức, lại có phẩm hạnh , thật khó mà có đất ấy !

Đất hạ đẳng : Là đất có sông có núi, tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, thủy thần sơn khí lượng án thanh tú , đủ để ấm linh hồn tổ tiên. Như nếu không phải là người luôn tránh làm điều ác, không mưu hại người, tất chẳng có gì lấy được đất ấy .

Cho nên trời cao chẳng bao giờ lấy đất Cát Tường đem cho kẻ bất thiện . Nếu như chúng ta đem tâm hướng thiện chuyên tu âm đức , thì hà tất phải lo không có đất tốt . Cho nên ở nơi hạ giới muốn có đất lành , trước nên làm tốt Tâm Địa !

Có một số người nghe nhầm học thuyết Kham Dư ( Phong Thủy) , đến nỗi cha mẹ chết chưa đầy 2 năm đã vội cải táng, mang chôn đất tốt , hòng muốn lấy xương xác người thân làm cái phú quý cho mình . Họ đâu biết làm vậy là trái Thiên Lý hỏi có như nguyện được không !?

Chúng ta cần nên hiểu Đạo Lý : Trời cao sớm đã mệnh lệnh , lệnh cho các Thần Phúc Lộc , tra rõ việc sống chết của người chết lẫn con cháu, theo những việc ác thiện, phân cho các đất Thượng Trung Hạ .

Chỉ có người chết sau ba năm rồi mới nên tìn đất tốt , một khi đã an táng rồi , không thể nay di mai chuyển để cầu cho mình phú quý phát đạt . Nếu đã biết rồi, mà cố phạm vào tất gia đình khó tránh tai ương .

Bởi thế Dương Tiên Sư có một câu thơ như sau :

“Cát Huyệt Chân Long hành xứ hữu, tu tòng Đạo Đức tảo tiên trù

Long Chân Huyệt Cát năng chiêu phúc , vô Đức chi nhân mạc cưỡng cầu”

Dịch là :

Ở nơi Cát Huyệt Chân Long đến , nên theo Đạo Đức sớm dự trù

Long Chân Huyệt Cát cần Phúc ứng, người không có Đức chớ cưỡng cầu .

Nguồn: Phong Thủy Tổng Hợp

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>