Phong Thủy Kết Hợp Thiên Địa Nhân: Bát Trạch Đại Tông Phái

là một môn phái có từ rất lâu đời, ngày nay cũng có rất nhiều người Trung Hoa học, nghiên cứu và áp dụng .

battrachphongthuy Phong Thủy Kết Hợp Thiên Địa Nhân: Bát Trạch Đại Tông Phái

Bát Trạch là một học phái Phong Thủy kết hợp Thiên Đạo – Địa Đạo và Nhân Đạo là một Đại Tông Phái.

 

Bát Trạch chính là lấy Địa Vận làm Tiền Đề để nói về Thiên Vận, lại quan sát toàn bộ sự kết hợp của Thiên Vận Địa Vận Nhân Vận. Đó là một lý luận Phong Thủy khá hoàn chỉnh.

có ba mối quan hệ tức Địa Vận với Thiên Vận, Địa Vận với Nhân Vận và cuối cùng là Thiên Vận với Nhân Vận.

Chỉ có làm sáng tỏ ba mối quan hệ này mới có thể nắm rõ các nguyên lý của Bát Trạch Phong Thủy.

Bát Trạch lấy Thiên Vận gọi là Thiên Nguyên, Địa Vận gọi là Địa Nguyên, Nhân Vận gọi là Nhân Nguyên, ba cái phải kết hợp đồng nhất, thiếu một ắt có chỗ bại !

– Thứ Nhất lấy tự thân Địa Khí làm trọng yếu, sự liên kết giữa các Phương Vị nhấn mạnh Môn Chủ Táo.

– Thứ Hai chú trọng quan hệ Địa Khí và Thiên Khí thông qua quan hệ Cung Tinh Sinh Khắc.

– Thứ Ba chú trọng phối hợp người và nhà.

Theo các yếu tố trên đây có thể thấy Bát Trạch Phong Thủy là một loại học thuật điều hòa mối quan hệ giữa Thiên Địa Nhân, làm cho ba mối quan hệ ấy trở nên tốt đẹp.

Bát Trạch là Phong Thủy sắp đặt, bản chất là đạt đến ổn định, có ổn định mới có thể nhanh và hiệu quả cho người sử dụng.
Nguồn: Phong Thủy Tổng Hợp

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>